RODO – obowiązek informacyjny

Szanowny użytkowniku!

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do wymogów nowego Rozporządzenia.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. chroni Twoją prywatność, a także o tym, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw do swoich danych.

W związku z powyższym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Pułtusku przy ul. R. Traugutta 2 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269006, numerem NIP: 5681567494, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. R. Traugutta 2 B, 06-100 Pułtusk lub email: iod@tronik.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– zawarcia i prawidłowej realizacji umowy abonenckiej
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tronik Sp. z o.o. Sp. k., np. wystawienia faktury lub rachunku,
– w celach marketingowych produktów i usług Spółki
– prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe:
– bezpośrednio od Państwa,
– od podmiotu trzeciego współpracującego z Tronik Sp. z o.o. Sp. k., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
– ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018r. do Agencji Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane Pani/Pana będą przetwarzane i zabezpieczane przez okres niezbędny do realizacji umowy.

Pozdrawiamy,
Zespół Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

STREFA KLIENTA
pl